Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Zamość (ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel: (84) 639-10-87), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zamość.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Sk.iba, e-mail: gmina@zamosc.org.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 846392959. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • multimediów nadawanych na żywo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • z uwagi na znaczny koszt transkrypcji audio na tekst filmy nie posiadają zamieszczonych plików tekstowych

 

Udostępniane dokumenty w miarę możliwości są osadzane, jako teksty bezpośrednio w serwisie Pliki dokumentów doc, pdf itp. - publikujący starają się ograniczyć do minimum zamieszczanie takich plików.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

Zamieszczone dokumenty można odczytać przy użyciu automatycznego lektora w przeglądarce Firefox przy użyciu wtyczki do przeglądarki o nazwie 'Text to speech that brings productivity".

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona podmiotowa BIP ugzamosc.bip.lubelskie.pl spełnia wymagania w  92,92%.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę, która sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze. Na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (przy użyciu klawiszy Tab, Enter i strzałek kierunkowych) i myszki, strona nie posiada menu kontekstowego można korzystać z funkcji powiększania czcionki i zmiany kontrastu. Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ulicy Peowiaków.

Wejście do budynku nie posiada progu, znajduje się na wysokości chodnika, drzwi wejściowe są przeszklone dwuskrzydłowe i mają szerokość 100cm (+50cm), co umożliwia wjazd wózkiem, wewnątrz budynku przy wyjściu znajdują się poręcze i pochylnia zjazdowa. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące zamontowany jest przycisk dzwonka przywoławczego.

Biuro Obsług Interesanta wyposażone jest w automatyczne drzwi z czujnikiem ruchu i znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza gdzie można załatwić większość spraw. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku w Biurze Obsługi Interesanta oraz w referacie podatkowym zlokalizowanym na parterze interesant załatwi większość spraw obywatelskich. W sprawach szczegółowych pomoc zapewni powołany asystent. Drzwi do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach, są przesuwne, co umożliwia łatwe manewrowanie, drzwi są przeszklone i mają szerokość - 90 cm.

W budynku nie ma windy.

W budynku gminy na parterze zlokalizowana jest i specjalnie oznaczona toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Biuro Obsługi Interesanta wyposażone jest w jedno urządzenie pętli indukcyjnej ułatwiającej kontakt interesantom. W budynku znajdą się plany informacyjne każdej kondygnacji w formie tyflomap z oznaczeniami w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

 

Informacje dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Gminy w Zamościu za pośrednictwem:

 • e-mail: gmina @zamosc.org.pl
 • Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (BOI)

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego mogą uzyskać pomoc tłumacza języka migowego w Biurze Obsługi Interesanta, parter pok. 1 a także na stanowisku dowodów osobistych I Piętro pok. Nr 11.

Świadczona pomoc jest bezpłatna. 

10. Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Mariusz Sk iba, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6392959 oraz przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem:  gmina@zamosc.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.